BICOM® biorezonance
Certifikovaný zdravotnický prostředek od společnosti REGUMED®

Zpracování údajů pro tyto webové stránky probíhá v souladu s článkem 13 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), kdy jsou osobní údaje získávány od subjektu údajů

Zásady ochrany osobních údajů (verze: GDPR 2.0 od 08.10.2021)

Společnost REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH je odpovědná za tyto webové stránky a jako poskytovatel teleslužby vás musí na začátku vaší návštěvy jasným a jednoduchým jazykem informovat o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů v přesné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě . Tento obsah vám musí být vždy k dispozici.

Přikládáme velký význam bezpečnosti vašich údajů a dodržování pravidel ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů podléhá ustanovením aktuálně platných evropských a vnitrostátních právních předpisů.

Následujícím prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů Vám chceme ukázat, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak se s námi můžete kontaktovat:

REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH
Robert-Koch-Straße 1 a
82152 Planegg
Německo
Obchodní rejstřík č.: HRB 50535
Jednatel: Fengyuan Zhang
Telefon: +49 89 85461-01
E-mail: info@regumed.de

Náš pracovník pověřený ochranou dat
Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50
87435 Kempten
Německo

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zásad ochrany osobních údajů nebo jiných otázek týkajících se ochrany údajů, můžete nám zaslat e-mail na následující e-mailovou adresu: datasafety@regumed.de

A. Všeobecné informace
Pro lepší pochopení nepoužíváme rozlišování podle pohlaví. Ve smyslu rovného zacházení se odpovídající pojmy vztahují na všechna pohlaví. Prostředky používaných pojmů, jako jsou „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“, naleznete v čl. 4 GDPR.

Osobní údaje zpracovávané v rámci těchto webových stránek zahrnují

 • Inventární údaje (např. jména a adresy zákazníků),
 • smluvní údaje (např. využívané služby).
 • Údaje o používání (např. navštívené stránky na našich webových stránkách) a
 • Údaje o obsahu (např. záznamy v online formulářích).

B. Specifické informace

Zásady ochrany osobních údajů
Zaručujeme, že vaše údaje zpracováváme pouze v souvislosti se zpracováním vašich dotazů a pro interní účely, jakož i pro poskytování vámi požadovaných služeb nebo obsahu..

Zásady zpracování dat
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů. Právní zdroje jsou následující:

 • Poskytování našich smluvních služeb a provádění smluvních opatření, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Zpracování za účelem splnění naší právní povinnosti, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Existence vašeho souhlasu (např. registrace k odběru newsletteru), čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • Zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Poskytování dat třetím stranám
Rádi bychom upozornili, že při používání našich webových stránek může dojít k přenosu údajů.

Vaše údaje budou předávány třetím stranám pouze v rámci zákonných požadavků. Vaše údaje předáváme pouze v případě, že je to nezbytné například pro smluvní účely nebo na základě oprávněného zájmu na hospodárném a efektivním fungování naší obchodní činnosti.

Pokud k poskytování našich služeb využíváme subdodavatele, přijímáme příslušná právní opatření, jakož i vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje jsou obecně předávány společnosti AKI Akademie Komplementär- & Informationsmedizin GmbH za účelem poskytování a zpracování školení, poradenství a vzdělávání. K předání osobních údajů dochází na základě souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud byl souhlas udělen.

Poskytování dat do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Za třetí země se považují země, ve kterých GDPR není bezprostředně platnou zákonnou úpravou. To zahrnuje v zásadě všechny země mimo EU, resp. mimo Evropský hospodářský prostor.

K poskytování dat do třetí země nebo mezinárodní organizaci dochází.

Skutečnost, že na našich webových stránkách používáme Mapy Google a videa z YouTube, znamená, že údaje jsou předávány do třetí země (zde USA) nebo mezinárodní organizaci, pokud jste nám k tomu dali souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Podle současného právního stavu jsou USA považovány za zemi s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. Existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány orgány USA pro účely kontroly a monitorování. Proti tomuto postupu v současné době neexistují žádné opravné prostředky.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů
Dodržujeme zásady hospodárného nakládání s údaji a zamezení jejich zpracování. To znamená, že vaše údaje uchováváme pouze po dobu, která odpovídá výše uvedeným účelům nebo která je stanovena různými zákonem stanovenými lhůtami pro jejich uchovávání. Pokud příslušný účel přestane platit nebo po uplynutí příslušných lhůt budou vaše údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Za tímto účelem jsme vytvořili interní podnikovou koncepci, která tento postup zajišťuje.

Kontaktujte nás
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, souhlasíte s elektronickou komunikací. V rámci elektronického kontaktu s námi jsou zpracovávány osobní údaje. Vámi poskytnuté údaje budou uloženy výhradně pro účely vyřízení žádosti a pro případné následné dotazy.

Rádi bychom upozornili, že e-maily mohou být čteny nebo měněny neoprávněně a nepozorovaně během přenosové cesty. Dále bychom vás rádi upozornili na skutečnost, že používáme software pro filtrování nežádoucích e-mailů (spamové filtry). Spamový filtr může e-maily odmítnout, pokud byly na základě určitých vlastností nesprávně identifikovány jako spam.

Na našich webových stránkách máte také možnost rezervovat si termín konzultace. K tomu používáme rezervační plugin pro WordPress s názvem Amelia. Poskytovatelem je Milutina Milankovica 11b 11000 Beograd/Srbsko. Vzhledem k tomu, že se jedná o widget, který jsme integrovali na naše webové stránky, nedochází k přenosu dat poskytovateli. Údaje, které jste poskytli v souvislosti s rezervací schůzky, zpracováváme výhradně my, abychom vám umožnili rezervovat si termín konzultace.

Rádi bychom vám poskytli právní zdroje:

 • Zpracování za účelem plnění našich služeb a realizace smluvních opatření
  čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Údaje budou použity výhradně za účelem navázání kontaktu nebo rezervace termínu konzultace.

Jaká práva máte?

a) Právo na informace
Máte právo získat bezplatně informace o svých uložených údajích. Na požádání vás budeme písemně informovat o tom, jaké osobní údaje o vás máme uloženy. To zahrnuje také původ a příjemce vašich údajů, jakož i účel jejich zpracování.

b) Právo na opravu
Máte právo nechat své osobní údaje, které jsou u nás uloženy, v případě jejich nesprávnosti opravit. V té souvislosti můžete požadovat omezení zpracování, např. při zpochybnění správnosti osobních údajů.

c) Právo na zablokování
Dále můžete nechat své osobní údaje zablokovat. Aby bylo možné zablokování Vašich údajů kdykoli respektovat, musí být tyto údaje pro účely kontroly v uzamčeném souboru.

d) Právo na vymazání
Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud neexistují zákonné povinnosti jejich uchovávání. Pokud taková povinnost existuje, vaše údaje na požádání zablokujeme. Pokud jsou splněny příslušné zákonné požadavky, vymažeme vaše osobní údaje i bez vaší žádosti.

e) Právo na přenositelnost údajů
Máte právo požádat nás o poskytnutí osobních údajů, které jste nám poskytli, ve formátu, který umožňuje předání na jiné místo.

f) Právo na stížnost u dozorujícího orgánu
Máte možnost obrátit se se stížností na orgán dozoru nad ochranou dat.

Orgán pro ochranu osobních údajů, který je za nás odpovědný:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27, 91522 Ansbach, Deutschland
Telefon: +49 981 53-1300
Telefax: +49 981 53-981300

Formulář stížnosti Bavorského zemského úřadu pro dozor nad ochranou dat můžete otevřít tímto odkazem: https://www.lda.bayern.de/en/complaint.html

Poznámka: Stížnost lze rovněž adresovat kterémukoli orgánu dozoru nad ochranou údajů v rámci EU.

g) Právo na námitku
Máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Společnost REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH pak již nebude vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud s takovou přímou reklamou souvisí. V případě takové námitky nebudeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat. Za tímto účelem nám stačí zaslat příslušný e-mail.

h) Právo na odstoupení od smlouvy
Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich údajů s účinností do budoucna bez udání důvodů. Z tohoto odvolání pro vás nevyplývají žádné nevýhody. Stačí, když nám zašlete příslušný e-mail.

Takové odvolání však nemá vliv na zákonnost zpracování údajů prováděného do okamžiku odvolání na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Chcete-li uplatnit svá práva jako subjekt údajů, zašlete nám e-mail na následující adresu: datasafety@regumed.de

Ochrana vašich osobních údajů
Přijímáme smluvní, technická a organizační bezpečnostní opatření odpovídající současnému stavu techniky, abychom zajistili dodržování zákonů o ochraně osobních údajů a chránili tak zpracovávané údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob.

Bezpečnostní opatření zahrnují zejména šifrovaný přenos dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem. K tomu se používá 256bitová šifrovací technologie SSL (SHA-256 ECDSA).

Vaše osobní údaje budou chráněny v rámci následujících bodů (výňatek):
a) Zachování důvěrnosti vašich osobních údajů
Za účelem ochrany důvěrnosti vašich údajů, které jsou u nás uloženy, jsme přijali různá opatření pro vstup, přístup a kontrolu přístupu.

b) Zachování integrity vašich osobních údajů
Za účelem zachování integrity vašich údajů, které jsou u nás uloženy, jsme přijali různá opatření pro kontrolu přenosu a vstupu.

c) Zachování dostupnosti vašich osobních údajů
Abychom zachovali dostupnost vašich údajů uložených u nás, přijali jsme různá opatření pro kontrolu aplikace a dostupnosti.

Používaná bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem. I přes tato opatření nemůžeme vzhledem k nezabezpečené povaze internetu zaručit bezpečnost přenosu vašich údajů na naše webové stránky. Z tohoto důvodu je jakýkoli přenos dat z vaší strany na vaše vlastní riziko.

Ochrana nezletilých osob
Osoby mladší 16 let nám mohou poskytnout osobní údaje pouze s výslovným souhlasem svých zákonných zástupců. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Protokolové soubory serveru
Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

 • Typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL odkazující adresy
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku na server
 • IP adresa

Tyto údaje nebudou sloučeny s jinými zdroji údajů.

Základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Soubory cookie
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče. Soubory cookie umožňují z. B. rozpoznání internetového prohlížeče. Tyto soubory slouží k usnadnění navigace prohlížeče na webových stránkách a k plnému využití všech funkcí.

Google reCAPTCHA
Používáme funkci reCAPTCHA od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Tato funkce slouží především k rozlišení, zda je vstup proveden fyzickou osobou, nebo je nesprávně proveden strojem a automatizovaným zpracováním.

Služba zahrnuje odeslání IP adresy a dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google a je prováděna v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vašeho souhlasu.

Při používání služby Google reCAPTCHA jsou osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA. To znamená, že údaje jsou předávány do třetí země (zde USA) nebo mezinárodní organizaci, pokud jste nám k tomu dali souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Podle současného právního stavu jsou USA zemí s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. Existuje riziko, že vaše údaje budou zpracovávány orgány USA pro účely kontroly a monitorování. Proti tomuto postupu v současné době neexistují žádné právní prostředky.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odvolání provedete tak, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“ uvedeném na webových stránkách nebo v nastavení informací o ochraně osobních údajů.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Používání Map Google
Na těchto webových stránkách používáme Mapy Google (API) od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Mapy Google jsou webová služba pro zobrazování interaktivních mapových podkladů. Při použití této služby se vám zobrazí naše poloha a usnadní se vám případná cesta.

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR jsme získali váš souhlas, pokud to zákon vyžaduje, se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše.

Údaje jsou předávány do třetí země (zde USA) nebo mezinárodní organizaci za předpokladu, že jste nám k tomu dali souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Podle současného právního stavu jsou USA zemí s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. Existuje riziko, že vaše údaje budou zpracovávány orgány USA pro účely kontroly a monitorování. Proti tomuto postupu v současné době neexistují žádné právní prostředky.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odvolání provedete tak, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“ uvedeném na webových stránkách nebo v nastavení informací o ochraně osobních údajů.

Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a vyhodnocuje je.

Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, musíte však kontaktovat společnost Google, abyste ji mohli uplatnit. Pokud nesouhlasíte s budoucím předáváním svých údajů společnosti Google v rámci používání služby Mapy Google, můžete webovou službu Mapy Google také zcela deaktivovat vypnutím aplikace JavaScript v prohlížeči. Mapy Google, a tedy ani zobrazení map na těchto webových stránkách, pak nebude možné používat.

Podmínky používání služby Google si můžete prohlédnout na adrese:

https://www.google.de/intl/en/policies/terms/regional.html

, další podmínky používání služby Google Maps naleznete na adrese:

https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html

Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Map Google najdete na webových stránkách společnosti Google („Zásady ochrany osobních údajů Google“): https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Webová písma Google
Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení písem tzv. webová písma poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Z důvodu implementace nařízení GDPR a zamezení přenosu dat společnosti Google jsou písma poskytována našimi servery.

K používání webových písem Google dochází v zájmu jednotné a atraktivní prezentace naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije váš počítač standardní písmo. Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Používání videí z YouTube
K zobrazení a přehrávání videí od poskytovatele „YouTube“, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“), používáme implementační funkci YouTube.

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR jsme získali váš souhlas, pokud to zákon vyžaduje, ke zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše.
Údaje jsou předávány do třetí země (zde USA) nebo mezinárodní organizaci, pokud jste nám k tomu dali souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Podle současného právního stavu jsou USA zemí s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. Existuje riziko, že vaše údaje budou zpracovávány orgány USA pro účely kontroly a monitorování. Proti tomuto postupu v současné době neexistují žádné právní prostředky.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odvolání provedete tak, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“ uvedeném na webových stránkách nebo v nastavení informací o ochraně osobních údajů.

Podle informací společnosti „YouTube“ se tyto soubory cookie používají mimo jiné k zaznamenávání statistik videí, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k prevenci zneužití. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje po kliknutí na video přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit.

Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a vyhodnocuje je. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, avšak pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube. Bez ohledu na to, zda jsou vložená videa přehrávána, či nikoli, je při každém přístupu na tyto webové stránky navázáno spojení se sítí Google, což může vyvolat další operace zpracování údajů, které jsou mimo naši kontrolu. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti „YouTube“ naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: https://www.google.com/policies/privacy

Změny našich zásad ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo v krátké době upravit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby byly vždy v souladu s aktuálními právními požadavky, nebo provést změny v našich službách. To se může týkat například zavedení nových služeb. Informace o zásadách ochrany osobních údajů se pak budou vztahovat na vaši příští návštěvu.