Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (verze: DSGVO 1.0 ze dne 12.05.2018) vypracovala:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Ochrana osobních údajů
Jako společnost REGUMED Regulative Medizintechnik GmbH jsme subjektem odpovědným za tyto webové stránky a jsme jako poskytovatel služeb povinni Vás na úvod Vaší návštěvy na stránkách naší webové prezentace přesnou, transparentní, srozumitelnou a snadno dostupnou formou v jasném a jednoduchém jazyce informovat o způsobu, rozsahu a účelech shromažďování a využívání osobních údajů. Obsah tohoto poučení Vám přitom musí být kdykoli dostupný. Jsme proto povinni informovat Vás, jaké osobní údaje shromažďujeme nebo využíváme. Jako osobní údaje se označují jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Na bezpečnost Vašich údajů a dodržování předpisů o ochraně dat klademe velký důraz. Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů podléhá ustanovením současných evropských a národních zákonů.

Následujícím prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů Vám chceme ukázat, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak se s námi můžete kontaktovat:

REGUMED Regulative Medizintechnik GmbH
Robert-Koch-Straße 1a
82152 Planegg
Německo
E-mail: info(at)regumed.de
Web: www.regumed.de
Telefon: +49 89 85461-01
Telefax: +49 89 85461-03
Obchodní rejstřík č.: HRB 50535
Jednatel: Florian Sinn

 

Náš pracovník pověřený ochranou dat
Našeho pracovníka pověřeného ochranou dat můžete v případě dotazů kontaktovat takto:

Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50
87435 Kempten
Německo
E-mail: datasafety(at)regumed.de

 

A. Všeobecné informace
Za účelem lepší srozumitelnosti upouštíme v našem prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů od genderově specifické diferenciace. Ve smyslu rovného zacházení se příslušné pojmy vztahují na obě pohlaví.

Co znamenají používané pojmy jako např. „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“, se lze dočíst v článku 4 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

K osobním údajům uživatelů zpracovávaným v rámci těchto webových stránek patří kmenová data (např. jména a adresy zákazníků), smluvní data (např. využívané služby, jména vyřizujících osob, platební informace), údaje o využívání (např. navštěvované podstránky naší webové prezentace, zájem o naše produkty) a obsahové údaje (např. položky v kontaktním formuláři).

„Uživatel“ přitom zahrnuje všechny kategorie zpracování údajů dotčených osob. Sem patří např. naši obchodní partneři, zákazníci, zájemci a další návštěvníci našich webových stránek.

 

B. Specifické informace
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro tyto webové stránky a další údaje ve smyslu informační povinnos dleč l. 13 GDPR v případě shromažďování osobních údajů dotčené osoby.

Zaručujeme, že Vaše údaje budeme shromažďovat, zpracovávat, ukládat a využívat pouze v souvislosti se zpracováním Vašich požadavků a pro vnitřní účely a pro poskytování Vámi požadovaných služeb nebo poskytování obsahu.

Zásady zpracování dat
Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Údaje uživatelů jsou zpracovány pouze za předpokladu následujících zákonných povolujících skutečností:

 • za účelem plnění našich smluvních závazků (např. vyřizování zakázek) a poskytování online služeb
 • za předpokladu zákonem vyžadovaného zpracování
 • za předpokladu Vašeho souhlasu
 • na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu a zabezpečení našich webových stránek ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR, zejména při měření dopadu, profilování k reklamním a marketingovým účelům a shromažďování přístupových dat a využívání služeb třetích stran)

Rádi bychom Vám ukázali, kde jsou výše uvedené právní základy v GDPR upraveny:

 • Souhlas:
  Čl. 6 odst. 1 písm. a. a čl. 7 GDPR
 • Zpracování za účelem poskytování našich služeb a plnění smluvních opatření:
  Čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR
 • Zpracování za účelem plnění našich zákonných povinností:
  Čl. 6 odst. 1 písm. c. GDPR
 • Zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů:
  Čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR

 

Poskytování dat třetím stranám
K poskytování dat třetím stranám dochází jen v rámci zákonných povinností. Údaje uživatelů předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to např. nutné pro účely smlouvy nebo na základě oprávněných zájmů na ekonomickém a efektivním fungování našeho podnikání.

Pokud k poskytování našich služeb využíváme subdodavatelů, činíme odpovídající právní opatření a vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů dle příslušných zákonných předpisů.

Chtěli bychom upozornit, že z důvodu použití služby Google Analytics dochází při využívání našich webových stránek k přenosu dat.

 

Poskytování dat do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Za třetí země se považují země, ve kterých GDPR není bezprostředně platnou zákonnou úpravou. To zahrnuje v zásadě všechny země mimo EU, resp. mimo Evropský hospodářský prostor.

K poskytování dat do třetí země nebo mezinárodní organizaci dochází. Přitom je zohledněno, aby byly zajištěny vhodné/přiměřené záruky a byla Vám k dispozici vynutitelná práva a účinné právní prostředky.

Kopii příslušných záruk nalezněte na následujících odkazech:

 

Doba uchovávání Vašich osobních údajů
Dodržujeme zásady datové úspornosti a vyhýbání se údajům. To znamená, že uchováváme údaje, které jste nám poskytli, pouze po tak dlouhou dobu, aby byly splněny výše uvedené účely nebo jak to stanoví různé předepsané doby uchovávání stanovené zákonodárcem. Pokud příslušný účel odpadne, resp. po vypršení příslušných lhůt, jsou Vaše údaje běžně a v souladu s právními předpisy zablokovány nebo smazány.

Za tímto účelem jsme vytvořili interní podnikovou koncepci, která tento postup zajišťuje.

 

Kontaktujte nás
Spojte se s námi prostřednictvím e‐mailu, telefonu, faxu nebo kontaktního formuláře, pokud souhlasíte s pou ži m elektronické komunikace. V rámci kontaktu s námi jsou shromažďovány osobní údaje. Jaké údaje jsou v případě kontaktního formuláře shromažďovány, je patrné z příslušného kontaktního formuláře. Vaše údaje jsou přenášeny šifrovaně pomocí technologie SSL. Informace, které poskytnete, budou ukládány výhradně za účelem zpracování poptávky a případných následných otázek.

Rádi bychom Vám uvedli příslušné právní základy:

 • Zpracování za účelem poskytování našich služeb a plnění smluvních opatření:
  Čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR
 • Zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů:
  Čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR

 

Používáme software pro péči o zákaznická data (CRM systém) nebo srovnatelný software na základě našich oprávněných zájmů (efektivní a rychlé zpracování požadavků uživatelů).

Systém provozujeme sami v naší firmě. Tyto osobní údaje tedy nejsou poskytovány třetím stranám.

Rádi bychom poukázali na to, že e-maily je možné na cestě přenosu nepovolaně a nepozorovaně číst a měnit. Dále bychom chtěli připomenout, že používáme software k filtrování nevyžádané pošty (spamové filtry). Spamový filtr může e-mail odmítnout, pokud jej na základě určitých znaků chybně jako spam vyhodnotí.

 

Jaká práva máte?

a) Právo na informace
Máte právo kdykoliv získat bezplatné informace o Vašich ukládaných osobních údajích. Na vyžádání Vám v souladu s platnými právními předpisy písemně sdělíme, jaké osobní údaje jsme o Vás uložili. To zahrnuje také původ a příjemce Vašich údajů, jakož i účel zpracování údajů.

b) Právo na opravu
Máte právo nechat své osobní údaje, které jsou u nás uloženy, v případě jejich nesprávnosti opravit. V té souvislosti můžete požadovat omezení zpracování, např. při zpochybnění správnosti osobních údajů.

c) Právo na zablokování
Dále můžete nechat své osobní údaje zablokovat. Aby bylo možné zablokování Vašich údajů kdykoli respektovat, musí být tyto údaje pro účely kontroly v uzamčeném souboru.

d) Právo na vymazání
Můžete také požádat o odstranění Vašich osobních údajů, pokud tomu nebrání žádné zákonné povinnosti archivace. Pokud taková povinnost existuje, na vyžádání Vaše osobní údaje zablokujeme. Jsou-li dány odpovídající zákonné podmínky, odstraníme Vaše osobní údaje i bez Vaší žádosti.

e) Právo na přenositelnost údajů
Máte právo požádat nás o poskytnutí osobních údajů, které jste nám poskytli, ve formátu, který umožňuje předání na jiné místo.

f) Právo na stížnost u dozorujícího orgánu
Máte možnost obrátit se se stížností na orgán dozoru nad ochranou dat.

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27, D-91522 Ansbach
Telefon: +49 981 53-1300
Telefax: +49 981 53-981300

Formulář stížnosti Bavorského zemského úřadu pro dozor nad ochranou dat můžete otevřít tímto odkazem:
https://www.lda.bayern.de/en/complaint.html

g) Právo na námitku
Máte možnost kdykoli podat námitku proti využívání Vašich dat pro interní účely s účinkem pro budoucnost. K tomu postačuje zaslat příslušný e-mail na adresu info@regumed.de. Taková námitka se však nedotkne oprávněnosti již uskutečněných kroků zpracování. Zpracování dat na všech ostatních právních základech, jako např. příprava smlouvy (viz výše), tím zůstává nedotčeno.

 

Ochrana Vašich osobních údajů
Činíme smluvní, organizační a technická bezpečnostní opatření odpovídající stavu techniky, abychom zajistili dodržování zákonů o ochraně dat a chránili Vaše údaje, které zpracováváme, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob.

K bezpečnostním opatřením patří zejména šifrovaný přenos dat mezi Vaším prohlížečem a naším serverem. K tomu účelu se používá 256-bitová šifrovací technologie SSL (AES 256). To zahrnuje také Vaši IP adresu, pokud je Vaše IP adresa rozpoznána.

 

Vaše údaje jsou přitom chráněny v rámci následujících bodů (výňatek):

 1. Zachování důvěrnosti Vašich osobních údajů
  Pro zachování důvěrnosti Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, jsme přijali různá opatření v oblasti kontroly přístupu.
 2. Zachování důvěrnosti Vašich osobních údajů
  Pro zachování důvěrnosti Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, jsme přijali různá opatření v oblasti kontroly přístupu.
 3. Zachování dostupnosti Vašich osobních údajů
  Pro zachování dostupnosti Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, jsme přijali různá opatření v oblasti kontroly zakázek a dostupnosti.

Používaná bezpečnostní opatření jsou s ohledem na technologický rozvoj průběžně vylepšována. Navzdory těmto opatřením nemůžeme vzhledem k povaze internetu zaručit bezpečnost Vašich datových přenosů na naše webové stránky. Z toho důvodu se jakýkoli datový přenos od Vás směrem na naše webové stránky uskutečňuje na Vaše vlastní riziko.

 

Ochrana nezletilých
Osoby mladší 16 let nám nesmějí bez souhlasu svých zákonných zástupců předávat žádné osobní údaje. Osobní údaje nám mohou poskytnout osoby mladší 16 let pouze v případě výslovného souhlasu svých zákonných zástupců nebo osoby ve věku 16 let a starší. Tyto údaje jsou zpracovávány dle zásad tohoto prohlášení o ochraně dat.

 

Soubory cookie
Používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v dočasné paměti Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookie umožňují identifikaci internetového prohlížeče. Soubory pomáhají prohlížeči navigovat v prostředí webových stránek a plně využívat všech jejich funkcí.

Naše webové stránky používají: soubory cookie v prohlížeči.

 

Kontrola souborů cookie uživatelem
Soubory cookie v prohlížeči: Všechny prohlížeče můžete nastavit tak, aby byly soubory cookie byly akceptovány pouze na požádání. Nastavit lze rovněž akceptování pouze takových souborů cookie, na jejichž stránce se právě nalézáte. Všechny prohlížeče nabízejí funkce umožňující selektivní mazání souborů cookie. Přijetí souborů cookie lze obecně vypnout, uživatelská přívětivost webových stránek pak ovšem může být případně omezena.

 

Použití souborů cookie první strany (soubory cookie Google Analytics)
Soubory cookie Google Analytics protokolují:

 • Unikátní uživatele – Soubory cookie Google Analytics shromažďují a seskupují Vaše údaje. Všechny aktivity během dané návštěvy jsou shromážděny. Nastavením souborů cookie Google Analytics je rozlišováno mezi uživateli a unikátními uživateli.
 • Aktivity uživatelů – Soubory cookie Google Analytics ukládají rovněž údaje o okamžiku zahájení a ukončení návštěvy na webových stránkách a počet podstránek, které jste navštívili. V případě zavření prohlížeče nebo delší doby nečinnosti uživatele (standardně 30 minut) je relace uživatele ukončena a soubor cookie zaznamená návštěvu jako ukončenou. Dále se zaznamenává datum a čas první návštěvy. Rovněž je protokolován celkový počet návštěv unikátního uživatele. Externí odkaz:
  https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Shromažďování a další zpracování dat vytvářených pomocí souborů cookie a týkajících se Vašeho používání webových stránek (vč. Vaší IP adresy) společností Google můžete zamezit tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče dostupný následujícím odkazem:
Externí odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Podrobné informace naleznete v bodě „Služba webové analýzy Google Analytics / Universal Analytics“.

 

Použití souborů cookie třetích poskytovatelů
Na našich webových stránkách ukládají [další] soubory cookie třetí poskytovatelé při nahrávání redakčních textů nebo reklamy (Third-Party-Cookies). Také třetí poskytovatelé podléhají přísným předpisům o ochraně dat v oblasti přístupu k osobním údajům.

 

Trvání uložených souborů cookie
Soubory cookie jsou spravovány webovým serverem našich webových stránek. Tyto webové stránky využívají:
Dočasné soubory cookie/Soubory cookie relace (jednorázové využití, např. pro přihlášení klienta nebo Google Analytics)
Trvání: Do uzavření těchto webových stránek

Trvalé soubory cookie (trvalá identifikace prohlížeče, např. pro použití kontaktního formuláře nebo statistik videí přehrávaných na webových stránkách)
Trvání: 30 dní

 

Deaktivace nebo odebrání souborů cookie (opt-out)
Každý webový prohlížeč nabízí možnosti omezit soubory cookie a odstranit je. Podrobnější informace naleznete na následujících internetových stránkách:

 

Tabulka Cookies:

 • Jméno: 1P_JAR; APISID; HSID; NID; SAPISID; SID; SIDCC; SSID; CONSENT
  Zdroj: Google Maps
  Popis/účel: Tyto cookies využívají služby Google (např. Mapy Google). Jsou potřeba pro zlepšení prezentace nebo uložení nastavení. Mohou být také použity pro účely statistiky nebo analýzy.
  Doba platnosti: 48 hodin až 2 roky
  Způsob: funkční
 • Jméno: PHPSESSID
  Zdroj: -
  Popis/účel: Cookie pro uložení jednoduché zprávy při odeslání formuláře, který lze zobrazit na samostatné stránce.
  Doba platnosti: -
  Způsob: funkční
 • Jméno: _ga
  Zdroj: Google Analytics
  Popis/účel: Používá se k rozlišování uživatelů.
  Doba platnosti: 2 roky
  Způsob: výkon
 • Jméno: _gat
  Zdroj: Google Analytics
  Popis/účel: Používá se k zmírňování míry požadavků.
  Doba platnosti: 1 minuta
  Způsob: výkon
 • Jméno: _gid
  Zdroj: Google Analytics
  Popis/účel: Používá se k rozlišování uživatelů.
  Doba platnosti: 24 hodin
  Způsob: výkon
 • Jméno: fe_typo_user; be_typo_user
  Zdroj: Typo3
  Popis/účel: Tento název souboru cookie je propojen s Typo3-Web-Content-Management-System. Obvykle se používá jako ID relace uživatele, která umožňuje ukládání uživatelských nastavení. Ve většině případů bude na konci relace prohlížeče zničena. Obsahuje náhodný identifikátor a žádné specifické uživatelské údaje.
  Doba platnosti: 24 hodin
  Způsob: funkční
 • Jméno: vuid; player; __ssid; _abexps; _uetsid; _ga; _gid
  Zdroj: vimeo
  Popis/účel: Tyto cookies umožňují společnosti Vimeo shromažďovat informace o užívání pro hostovaná videa Vimeo.
  Doba platnosti: 1 den až 12 let
  Způsob: funkční

 

Služba webové analýzy Google Analytics / Universal Analytics
Využíváme službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují tak analyzovat, jak tyto webové stránky používáte. Informace o Vašem využívání těchto webových stránek, které cookie shromažďují, se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam ukládají. Dochází tedy k předávání dat do třetí země. Přitom je zohledněno, aby byly zajištěny vhodné/přiměřené záruky a byla Vám k dispozici vynutitelná práva a účinné právní prostředky.

Kopii příslušných záruk nalezněte na následujících odkazech:

V případě aktivní anonymizace adresy IP na našich stránkách bude Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných signatářských zemí Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena.

Celá IP adresa se přenáší na server Google do USA a teprve tam zkracuje pouze ve výjimečných případech. Z našeho pověření využívá Google tyto informace k vyhodnocování Vašeho využívání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webových stránek a dalším službám spojeným s využíváním webových stránek a internetu pro nás. IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nepoužívá společně s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci plně využívat všech funkcí těchto webových stránek.

Upozorňujeme, že tyto webové stránky využívají službu Google Analytics s doplňkem „anonymizeIP“ a proto jsou IP adresy dále zpracovávány pouze ve zkrácené podobě k vyloučení přímé spojitosti s konkrétní osobou.

Zprávy služby Google Analytics využíváme dále ke shromažďování demografických znaků a zájmů.

Námi zasílané údaje propojené se soubory cookie, identifikací uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamní ID jsou automaticky odstraněny po 14 měsících. Odstraňování údajů, jejichž lhůta uchovávání vypršela, probíhá automaticky jednou měsíčně. Bližší informace o podmínkách užívání a ochraně dat najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/us.html resp. https://policies.google.com/privacy

Kromě toho můžete shromažďování a další zpracování dat vytvářených pomocí souborů cookie a týkajících se Vašeho používání webových stránek (vč. Vaší IP adresy) společností Google zamezit tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče dostupný následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jako alternativu k použití doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních použijte následující odkaz pro nastavení souboru opt-out-cookie, chcete-li v budoucnu zabránit sběru dat službou Google Analytics na těchto webových stránkách (tento zákaz bude fungovat pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, pro smazání souborů cookie v tomto prohlížeči klikněte znovu na tento odkaz):

Deaktivace služby Google Analytics

 

Mapy Google
Tato webová stránka používá službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro používání funkce Mapy Google je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle předávány a ukládány na Google serveru ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledávání míst, která uvádíme na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Další informace o zacházení s údaji o uživatelích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 

Facebooková fanouškovská stránka
V rámci návštěv naší facebookové fanouškovské stránky sbírá Facebook statistické údaje, které si můžeme vyvolat. Jedná se přitom o kategorie jako celkový počet vyvolání stránky, údaje k „líbí se mi“, aktivity na stránce, příspěvkové interakce, náhledy videí, rozsah příspěvků, komentáře, sdílené obsahy, odpovědi, podíl mužů a žen, původ podle země a města, jazyk, kliknutí na plánovač trasy atd.

Tyto statistické údaje využíváme k tomu, abychom uživatelům sítě Facebook nabídli individuální nabídky a příspěvky uzpůsobené zájmům jednotlivců.

Pod následujícím odkazem získáte další informace k získávání údajů ze strany Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook a REGUMED Regulative Medizintechnik GmbH jsou spoluzodpovědní v míře předepsané článkem 26 GDPR a ručí jako společní viníci. Pod níže uvedeným odkazem najdete dohodu s Facebookem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

Předávání osobních údajů za účelem zpracování objednávky
Námi shromážděné osobní údaje jsou v rámci plnění smlouvy předávány dopravci pověřenému doručením, pokud je to k dodání zboží nutné. Platební údaje předáváme v rámci uskutečňování plateb pověřenému kreditnímu ústavu. K prověřování bonity z naší strany nedochází.

 

Změna našich podmínek pro ochranu dat
Vyhrazujeme si právo změnit případně naše prohlášení o ochraně osobních údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním zákonným požadavkům nebo za účelem provedení změn našich služeb v rámci prohlášení o ochraně osobních údajů. To by se mohlo týkat např. zavedení nových služeb. Pro vaši příští návštěvu pak platí toto nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Ochrana značek
Každé zde uvedené označení firmy nebo značky je vlastnictvím příslušné firmy. Uvedení značek a názvů je použito pouze pro informativní účely.

 

C. Specifická ustanovení pro Rusko
Pro uživatele se sídlem v Ruské federaci platí následující:

Výše uvedené služby našich webových stránek nejsou určeny pro občany Ruské federace, kteří mají bydliště v Rusku.

Pokud jste ruským občanem s bydlištěm v Rusku, informujeme Vás tímto výslovně o tom, že jakékoliv osobní údaje, které nám prostřednictvím těchto webových stránek poskytnete, jsou výhradně na Vaše vlastní riziko a Vaši vlastní odpovědnost. Dále vyjadřujete svůj souhlas s tím, že nás nebudete činit odpovědnými za případné nedodržení zákonů Ruské federace.